تصویر: 
سمت: 
رئیس کنفرانس

و ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران