تصویر: 
سمت: 
دبیراجرایی کنفرانس

و مشاور دانشگاه بی هارات هند