تصویر: 
سمت: 
دبیرعلمی کنفرانس

و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران