• پذیرش و افتتاحیه کنفرانس ساعت 7:30 تا 9:30

تلاوت قرآن (5 دقیقه)- سرود ملی (5 دقیقه)- مجری (5 دقیقه)

 

  • سخنرانی  ساعت 9:30 تا 13

سخنرانی دبیر علمی، سخنرانان کلیدی ، اهدا لوح و تندیس، میان وعده و برگزاری ارائه های تخصصی

 

  • اقامه نماز و صرف ناهار ساعت 13 تا 14:30

 

  • برگزاری ارائه های تخصصی و کارگاه های آموزشی، برگزاری نشست های تخصصی 14:30 تا 17

 

  • اهداء پکیج و گواهی حضور و اختتامیه کنفرانس ساعت 17 تا 18
فارسی
تصویر: