حمایت مراکز علمی روسیه

حمایت گسترده دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی روسیه از اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی

 

 

دانشگاه ها و مجموعه های علمی و معتبر روسیه از جمله

 

 HSE Graduate School of Urbanism

 

GITR film and television school

 

(Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION RAS

 

از اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی اعلام حمایت کردند،

امیداست که با تعامل و همکاری داخلی و بین المللی بین اساتید، صاحب نظران، سیاستگذاران، مدیران و دانشجویان بتوان قدمی بزرگی در راستای ارتقای سطح علمی و عملیاتی این حوزه برداشته شود.

 

روابط عمومی

اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی

فارسی