تصویر: 
سمت: 
عضو شورای سیاستگذاری و سخنران کلیدی

رئیس پژوهشگاه میرات فرهنگی و گردشگری