کمیته علمی

 

کمیته علمی شهرسازی

 

دکتر مصطفی بهزادفر

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سمانه جلیلی صدرآباد

مدیر داخلی نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر و مدیر داخلی پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار

دکتر حسین ذبیحی

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر کیومرث حبیبی  

   دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر میترا حبیبی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

دکتر علی سلطانی

دانشیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماري  دانشگاه شیراز

دکتر محمد حسين شريف زادگان

استاد دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امیر شکیبامنش

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

دکتر مهشید قربانیان

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر فریدون قریب 

     استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

دکتر سهند لطفی

استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

دکتر مریم محمدی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

 
دکتر مرتضی محمودی مهماندوست
دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه هنر تهران
عضو هیات علمی کمیته سیما و منظر شهری در مناطق شهرداری تهران
خانم مهندس شیرین‌ نیرو
مدیر پروژه مبادی اصلی شهر تهران از گروه معماری و شهرسازی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
 

 

کمیته علمی معماری و منظر

 

   

دکتر مرتضی ادیب 

استادیارگروه معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مجتبی انصاری

مدیر گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

Dr. ALESSIA BIANCO

Mediterranea University of Reggio Calabria-Italy

دکتر سید حسن تقوایی

دانشیار گروه معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امین حبیبی

استادیار گروه معماری دانشکده هنرو معماری دانشگاه شیراز

 دکتر اکرم حسینی

استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر مهدی خاک زند 

 استادیار و مدیر پژوهش دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

Dr. Ravindhar Sarathchandran

 Director Architecture Bharath University Chennai, India

دکتر نیلوفر رضوی 

    استادیارگروه معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی زندیه 

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

دکتر کیانوش سوزنچی

استادیار دانشکده هنرو معماری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر داود صارمی نایینی

استادیار و رییس  دانشکده هنر و معماری اسلامی  دانشگاه خوارزمی

 

  دکتر فرزین فردانش

استادیار گروه معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن فیضی

مشاور رییس دانشگاه و استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

Dr.Michelli Cristine Scapol  Monteiro

University de São Paulo USP Brazil

   

Dr. Mohammad Arif Kamal

(Associate Professor)
Aligarh Muslim University
INDIA

مهندس احسان کریمی

دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

Dr. Olga Lavrenova

Institute of scientific information on social Sciences (INION) RAS

دکتر محمدرضا مثنوی  

  دانشیار گروه طراحی محیط دانشگاه تهران

دکتر علیرضا مستغنی

رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

دکتر سید امیر منصوری

استادیار دانشکده معماری دانشگاه تهران

   

 

دکتر سارا مهدیزاده

استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 

  

کارگروه راه و ابنیه فنی

 

     

دکتر امیرعلی امینی  

   استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

خانم مهندس امتحان

معاون دفتر ایمنی حمل‏ ونقل و دبیرخانه شورای عالی فنّی امور زیربنایی حمل‌ونقل

مهندس باقری

مشاور ریاست سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده ‏ای

     

دکتر علی توکلی کاشانی   

استادیار گروه حمل و نقل دانشکده عمران  دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندس حمیدرضا سپهری

مشاور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری

 مهندس شقایق صدیق وزیری

  کارشناس حوزۀ مدیرعامل وهیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری

     

مهندس هوشنگ عشایری 

 سرپرست وعضوهیئت‌ مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری

دکتر حسن فضائلی

استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

دکتر شهاب فلاح

استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شرق

     

مهندس مهران قربانی

 

دکتر محمد نژاد 

   دبیر کمیته تخصصی ابنیه فنی و معماری شركت مادرتخصصی ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل‏ ونقل كشور

مهندس کامران مصطفوی
مشاور مدیر عامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

     
 

مهندس نوروزیان

مدیرکل دفترهدایت وراهبری طرح‏های بازآفرینی شهری