سایر همکاران

 

مهندس الناز چیت‌ساز زاده

دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

مهندس مهسا حبیبی

دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی